kk ru en
КМиБ

Мамандықтар / специальности 

 

 

 

04120100 Банк және сақтандыру ісі
Біліктілігі:  4S04120103 банк операциялары жөніндегі менеджер

 

04120100 Банковское и страховое дело

Квалификация:  4S04120103 менеджер по банковским операциям

 

10130100  Қонақ үй бизнесі
Біліктілігі: 3W10130101 әкімші
Біліктілігі: 4S10130104 супервайзер

 

10130100 Гостиничный бизнес
Квалификация: 3W10130101 администратор 

Квалификация: 4S10130104 супервайзер

 

 

 

 

 

07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу
Біліктілігі: 3W07230105  Модельер-пішуші
Біліктілігі: 4S07230106  Модельер-конструктор

07230100  Швейное производство и моделирование одежды
Квалификация: 3W07230105 модельер-закройщик
Квалификация: 4S07230106 модельер-конструктор

 

 

 

04210100 Құқықтану
Біліктілігі:  4S04210101 заңгер

04210100  Правоведение
Квалификация 4S04210101  Юрист


 

 

 

 

 

02310100 Аударма ісі (түрлері бойынша)
Біліктілігі:  4S02310101 аудармашы

02310100 Переводческое дело (по видам)
Квалификация: 4S02310101  Переводчик

 

 

 

 

10120100 Шаштараз өнері
Біліктілігі: 3W10120101 шаштараз стилисті
Біліктілігі: 4S10120102 суретші-модельер

10120100 Парикмахерское искусство 
Квалификация: 3W10120101парикмахер-стилист
Квалификация: 4S10120102 художник-модельер

 

 

 

 

02110300  Графикалық және мультимедиялық дизайн 
Біліктілігі: 4S02110304 графикалық дизайнер 

02110300 Графический и мультимедийный дизайн 
Квалификация: 4S02110304 графический дизайнер 

02120100 Интерьер дизайны
Біліктілігі: 3W02120101 көркем-дизайнерлік жұмыстарды орындаушы 

02120100 Дизайн интерьера 
Квалификация: 3W02120101  исполнитель художественно- дизайнерских  работ

 

 

 

 

06120100 Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)
Біліктілігі:  3W06120101 компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы

06120100  Вычислительная техника и информационные сети (по видам)
Квалификация:  3W06120101оператор компьютерного аппаратного обеспечения

06130100  Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
Біліктілігі:  4S06130103 бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы

06130100 Программное обеспечение (по видам) 
Квалификация:  4S06130103 разработчик программного обеспечения 

 

 

 

01140100 Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі
Біліктілігі:  4S01140101 бастауыш  білім беру мұғалімі

01140100 Педагогика и методика начального обучения
Квалификация: 4S01140101 учитель начального образования

 

 

 

 

10130300 Тамақтандыруды  ұйымдастыру 
Біліктілігі:  3W10130302 аспазшы
Біліктілігі:  4S10130303 технолог

10130300  Организация питания 
Квалификация:  3W10130302 повар
Квалификация:  4S10130303  технолог

 

 

 

01120100 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
Біліктілігі:  4S01120102 мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі

01120100  Дошкольное воспитание и обучение
Квалификация:  4S01120102  воспитатель организаций дошкольного воспитания и обучения

07140500 Сандық техника (түрлері бойынша)
3W07140502 электронды және сандық техникаларға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі механик

07140500 Цифровая техника (по видам)
3W07140502 механик по обслуживанию и ремонту электронной и цифровой техники 

07140900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
4S07140902  телекоммуникациялық байланыс жүйелер технигі

07140900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 
4S07140902 техник телекоммуникационных систем связи 

 

  

 г. Нур-Султан, пр. Победы, 68 «а», ул. А.Молдагулова 37/1,

тел. +7 (7172) 38-26-05, 38-04-13, 39-77-16  

email:kmib@list.ru,   www.kmib.net,  

инстаграм kmib_life

 

Режим работы приемной комиссии

с  9.00  до 18.30

Обеденный перерыв:  с 13.00 до 14.30

Полезные ссылки