................................................................................................................................................................................
КМиБ
МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖІНІҢ САЙТЫНА ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР! .......................................................................... WELCOME TO THE OFFICIAL SITE OF COLLEGE OF MANAGEMENT AND BUSINESS! .......................................................................... ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОЛЛЕДЖА МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕСА!
Главная » Государственные услуги

Техникалықжәнекәсіптікбілім беру саласындакөрсетілетінмемлекеттікқызметрегламенттерінбекітутуралы/ Об утверждении регламентов государственных услуг

Техникалықжәнекәсіптікбілім беру саласындакөрсетілетінмемлекеттікқызметрегламенттерінбекітутуралы

 

Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 6 тамыздағы № 107-1346 қаулысы.

Астана қаласының Әділет департаментінде 2015 жылы 9 қыркүйекте № 943 болып тіркелді.

 ҚазақстанРеспубликасының «ҚазақстанРеспубликасындағыжергіліктімемлекеттікбасқаружәнеөзін-өзібасқарутуралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы, «Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтертуралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегізаңдарына, «Техникалықжәнекәсіптікбілім беру саласындакөрсетілетінмемлекеттікқызметтерстандарттарынбекітутуралы» ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрығына сәйкес Астана қаласыныңәкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:
      1) «Техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетінұйымдарғақұжаттарқабылдау» мемлекеттіккөрсетілетінқызмет 
регламенті бекітілсін;
      2) «Техникалықжәнекәсіптікбілім беру ұйымдарындабілімалушыларғажатақхана беру» мемлекеттіккөрсетілетінқызмет регламенті бекітілсін;
      3) «Техникалықжәнекәсіптікбілімтуралықұжаттардыңтелнұсқаларын беру» мемлекеттіккөрсетілетінқызмет 
регламенті бекітілсін.
      1. Мыналардыңкүшіжойылдыдептанылсын:
      1) «Техникалықжәнекәсіптікбілім беру саласындамемлекеттіккөрсетілетінқызметтеррегламенттерінбекітутуралы» Астана қаласыәкімдігінің 2015 жылғы 5 мамырдағы № 107-673 
қаулысы (Нормативтiкқұқықтықактiлердiңмемлекеттiктiзiлiмiнде 2015 жылғы 12 маусымда № 915 болыптіркелген, 2015 жылғы 20 маусымдағы № 66 (3271) «Астана ақшамы», 2015 жылғы 20 маусымдағы № 66 (3289) «Вечерняя Астана» газеттеріндежарияланған);
      2) «Техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетінұйымдарғақұжаттарқабылдау» мемлекеттіккөрсетілетінқызметрегламентінбекітутуралы» Астана қаласыәкімдігінің 2015 жылғы 5 мамырдағы № 107-674 
қаулысы (Нормативтiкқұқықтықактiлердiңмемлекеттiктiзiлiмiнде 2015 жылғы 21 мамырдағы № 906 болыптіркелген, 2015 жылғы 30 мамырдағы № 57 (3262) «Астана ақшамы», 2015 жылғы 30 мамырдағы № 57 (3280) «Вечерняя Астана» газеттеріндежарияланған).
     
3. «Астана қаласыныңБілімбасқармасы» мемлекеттікмекемесініңбасшысы осы қаулыныкейінненресмижәнемерзімдібаспабасылымдарындажариялауменәділеторгандарындамемлекеттіктіркеуді, сондай-ақҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметібелгілейтін интернет-ресурстажәне Астана қаласыәкімдігінің интернет-ресурсындажариялануынқамтамасызетсін.
      4. Осы қаулыныңорындалуынбақылау Астана қаласыәкімініңорынбасары Е.Ә. Аманшаевқажүктелсін.
      5. Осы қаулыалғашқыресмижарияланғанкүніненбастапкүнтізбелік он күнөткенсоңқолданысқаенгізіледі.

 

Астана қаласыныңәкімі                 Ә. Жақсыбеков

 

 

 

 

Астана қаласыәкімдігінің
2015 жылғы 6 тамыздағы
№ 107-1346 қаулысына 
1-қосымша       

«Техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетін
ұйымдарғақұжаттарқабылдау» мемлекеттіккөрсетілетінқызмет
регламенті

1. Жалпыережелер

      1. Осы «Техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетінұйымдарғақұжаттарқабылдау» мемлекеттіккөрсетілетінқызметрегламенті (бұданәрі – Регламент) ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің «Техникалықжәнекәсіптікбілім беру саласындакөрсетілетінмемлекеттікқызметтерстандарттарынбекітутуралы» 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрығымен бекітілгенмемлекеттіккөрсетілетінқызмет стандарты (бұданәрі – Стандарт) негізіндеәзірленді.
      «Техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетінұйымдарғақұжаттарқабылдау» мемлекеттіккөрсетілетінқызмет (бұданәрі – мемлекеттіккөрсетілетінқызмет) Астана қаласыныңтехникалықжәнекәсіптікбілім беру ұйымдарымен (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіберуші) көрсетіледі.
      Құжаттардықабылдаужәнемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижелерін беру көрсетілетінқызметтіберушіменіскеасырылады.
      Құжаттардықабылдауалдын-ала жазылусызжәнежеделдетіпқызметкөрсетусізжүзегеасырылады.
      2. Мемлекеттікқызметтікөрсетунысаны: қағазтүрінде.
      3. МемлекеттіккөрсетілетінқызметнәтижесіСтандарттың 
9-тармағына сәйкесқұжаттардыңтехникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетінұйымдарғақабылданғанытуралықолхатболыптабылады.
      4. Мемлекеттікқызметтегінкөрсетіледі.

2. Мемлекеттікқызметтікөрсетуүдерісіндекөрсетілетін
қызметтіберушініңқұрылымдықбөлімшелерінің (қызметкерлерінің)
іс-қимылытәртібінсипаттау

      5. Мемлекеттікқызметкөрсетубойыншарәсімнің (әрекеттің) басталуыүшінкөрсетілетінқызметтіалушыныңСтандарттың 9-тармағында көрсетілгенқажеттіқұжаттардыңтізімінесәйкесқұжаттартоптамасынтапсырунегізболады.
      6. Мемлекеттікқызметкөрсетуүдерісініңқұрамынакіретінәрбіррәсімнің (әрекеттің) мазмұны, оныңорындалуұзақтығы:
      1-әрекет – көрсетілетінқызметтіалушыданнемесеоныңзаңдыөкіліненоқуорныныңқұжаттардықабылдауғажауаптықызметкеріменқажеттіқұжаттардықосабергенөтінішті (еркінтүрде) қабылдаужәнетіркеу – 3 (үш) минуттанаспайды.
      1-әрекет бойыншамемлекеттіккөрсетілетінқызметрәсімінің (әрекеттің) нәтижесіСтандарттың 
9-тармағында қарастырылғанталаптарғасәйкесоқуорныныңқұжаттардықабылдауүшінжауаптыжұмыскеріменқұжаттардықабылдауыжәнетіркеуі, оқуорныныңқабылдаукомиссиясыныңмүшелерінетабыстауыболыптабылады.
      2-әрекет – оқуорныныңқабылдаукомиссиясымүшелеріСтандарттың  
9-тармағында қарастырылғанталаптарғасәйкестігінеқұжаттардықарастыруыжәнетолтырылғанқолхаттыжауаптыхатшығақолқоюға беру – 5 (бес) минут ішінде.
      2-әрекет бойыншамемлекеттікқызметкөрсетурәсімінің (әрекеттің) нәтижесіоқуорныныңқабылдаукомиссиясымүшелерініңСтандарттың 
9-тармағында қарастырылғанталаптарғасәйкестігінеқұжаттардықарастыруыжәнеоқуорныныңқабылдаукомиссиясыныңжауаптыхатшысынатабыстауыболыптабылады.
      3-әрекет – оқуорныныңқабылдаукомиссиясыжауаптыхатшысыныңтехникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетіноқуорындарынақұжаттардықабылдағанытуралықолхатқақолқоюыжәнеқолхаттықұжаттардықабылдауғажауаптыжұмыскерге беру – 4 (төрт) минут ішінде.
      3-әрекет бойыншамемлекеттікқызметкөрсетурәсімінің (әрекеттің) нәтижесіоқуорныныңқұжаттардықабылдаукомиссиясыжауаптыхатшысыныңтехникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетіноқуорындарынақұжаттардықабылдағанытуралықолхатқақолқоюы, қолхаттықұжаттардықабылдауғажауаптыжұмыскерге беру болыптабылады.
      4-әрекет – құжаттардықабылдауғажауаптыжұмыскеркөрсетілетінқызметтіалушығатехникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетіноқуорындарынақұжаттардықабылдағанытуралықолхаттыбереді – 3 (үш) минут ішінде.
      4-әрекет бойыншамемлекеттікқызметкөрсетурәсімінің (әрекеттің) нәтижесікөрсетілетінқызметтіалушығақұжаттардықабылдағанытуралықолхатты беру болыптабылады.

3. Мемлекеттікқызметкөрсетуүдерісіндекөрсетілетінқызмет
берушініңқұрылымдықбөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара
іс-қимылытәртібінсипаттау

      7. Мемлекеттіккөрсетілетінқызметүдерісінеқатысатынкөрсетілетінқызметтіберушініңқұрылымдықбөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
      1) оқуорныныңқұжаттардықабылдауғажауаптықызметкерлері;
      2) оқуорныныңқабылдаукомиссиясыныңмүшелері;
      3) оқуорныныңқабылдаукомиссиясыныңжауаптыхатшысы.
      8. Мемлекеттікқызметкөрсетуүдерісіндекөрсетілетінқызметтіберушініңқұрылымдықбөлімшелері (қызметкерлері) арасындағырәсімдер (әрекеттер) реттілігініңсипаттамасы осы Регламентке 
1-қосымшаға сәйкес блок-сызбаменсүйемелденеді.
      1-әрекет – көрсетілетінқызметтіалушыданнемесеоныңзаңдыөкіліненоқуорныныңқұжаттардықабылдауғажауаптықызметкеріменқажеттіқұжаттардықосабергенөтінішті (еркінтүрде) қабылдаужәнетіркеу – 3 минуттанаспайды.
      2-әрекет – оқуорныныңқабылдаукомиссиясымүшелерініңСтандарттың 9-тармағында қарастырылғанталаптарғасәйкестігінеқұжаттардықарастыруыжәнетолтырылғанқолхаттыжауаптыхатшығақолқоюға беру – 5 (бес) минут ішінде.
      3-әрекет – оқуорныныңқабылдаукомиссиясыжауаптыхатшысыныңтехникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетіноқуорындарынақұжаттардықабылдағанытуралықолхатқақолқоюыжәнеқолхаттықұжаттардықабылдауғажауаптықызметкерге беру – 4 (төрт) минут ішінде.
      4-әрекет – құжаттардықабылдауғажауаптықызметкеркөрсетілетінқызметтіалушығатехникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетіноқуорындарынақұжаттардықабылдағанытуралықолхаттыбереді – 3 минут ішінде.
      9. Мемлекеттікқызметкөрсетуүдерісіндерәсімдердің (әрекеттердің) реттілігін, көрсетілетінқызметтіберушініңқұрылымдықбөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзараіс-қимылдарыныңтолықсипаттамасыРегламентке 
2-қосымшаға сәйкесмемлекеттікқызметкөрсету бизнес-үдерістерініңанықтамалығындакөрсетіледі. Мемлекеттікқызметкөрсетудің бизнес-үдерістерініңанықтамалығыкөрсетілетінқызметтіберушінің интернет-ресурсындаорналастырылады.

 

«Техникалықжәнекәсіптік, орта
білімненкейінгібілімберетін
ұйымдарғақұжаттарқабылдау»
мемлекеттіккөрсетілетінқызмет
регламентіне 1-қосымша  

Әрбірәрекеттіңұзақтығынкөрсетеотырып, көрсетілетінқызметті
берушініңқұрылымдықбөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы
іс-қимылдарреттілігінің блок-сызбасы

http://adilet.zan.kz/files/0851/84/943_1.jpg

 

 

 

«Техникалықжәнекәсіптік, орта
білімненкейінгібілімберетін
ұйымдарғақұжаттарқабылдау»
мемлекеттіккөрсетілетінқызмет
регламентіне 2-қосымша  

Мемлекеттіккөрсетілетінқызмет бизнес-үдерістерінің
анықтамалығы

http://adilet.zan.kz/files/0851/84/943_2.jpg

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых организациями технического и профессионального,

послесреднего образования

 

Постановление акимата города Астаны от 6 августа 2015 года № 107-1346.

Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны от 9 сентября 2015 года № 943

 

В соответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 200 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования», в целях повышения качества оказания государственных услуг, акимат города Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить:
1) Регламент государственной услуги «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования» согласно 
приложению 1;

 2) Регламент государственной услуги «Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования» согласно приложению 2;

 3) Регламент государственной услуги «Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании» согласно приложению 3.
 2. Признать утратившими силу:
1) 
постановление акимата города Астаны от 5 мая 2015 года № 107-673 «Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 12 июня 2015 года № 915, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 20 июня 2015 года № 66 (3271), «Вечерняя Астана» от 20 июня 2015 года № 66 (3289);
2) 
постановление акимата города Астаны от 5 мая 2015 года № 107-674 «Об утверждении Регламента государственной услуги «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 мая 2015 года № 906, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 30 мая 2015 года № 57 (3262), «Вечерняя Астана» от 30 мая 2015 года № 57 (3280).
3. Руководителю Государственного учреждения «Управление образования города Астаны» произвести государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных и периодических печатных изданиях, а также на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан, и на интернет-ресурсеакимата города Астаны.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Астаны Аманшаева Е.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Аким города Астаны                         А. Джаксыбеков

Приложение 1    
к постановлению акимата
города Астаны    
от 06 августа 2015 года
№ 107-1346

Регламент государственной услуги
«Прием документов в организации технического и
профессионального, послесреднего образования»

1. Общие положения

      1. Настоящий Регламент государственной услуги «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования» (далее – Регламент) разработан на основании стандарта государственной услуги «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования», утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 200 (далее – Стандарт).
      Государственная услуга «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования» (далее – государственная услуга) оказывается организациями технического и профессионального образования города Астаны (далее – услугодатель).
      Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через канцелярию услугодателя.
      Прием документов осуществляется без предварительной записи и ускоренного обслуживания.
2. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
3. Результатом оказания государственной услуги является расписка о приеме документов в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования в соответствии с 
пунктом 9 Стандарта.
4. Государственная услуга оказывается бесплатно.

2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги

      5. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является предоставление услугополучателем пакета документов согласно перечню, предусмотренному пунктом 9 Стандарта.
6. Содержание каждой процедуры (действия), входящей в состав процесса оказания государственной услуги, длительность его выполнения:
      действие 1 – прием и регистрация заявления от услугополучателя или законного представителя (в произвольной форме) с приложением необходимых документов работником, ответственным за прием документов учебного заведения – не более 3 (трех) минут.
      Результатом процедуры (действия) по оказанию государственной услуги по действию 1 является прием и регистрация документов работником, ответственным за прием документов в учебное заведение, на соответствие предъявляемым требованиям, предусмотренным 
пунктом 9 Стандарта, и передача документов членам приемной комиссии учебного заведения;
      действие 2 – рассмотрение документов членами приемной комиссии учебного заведения на соответствие предъявляемым требованиям, предусмотренным 
пунктом 9 Стандарта, и передача заполненной расписки ответственному секретарю на подписание – в течение 5 (пяти) минут.
      Результатом процедуры (действия) по оказанию государственной услуги по действию 2 является рассмотрение документов членами приемной комиссии учебного заведения на соответствие предъявляемым требованиям, предусмотренным 
пунктом 9 Стандарта, и передача ответственному секретарю приемной комиссии учебного заведения;
      действие 3 – подписание ответственным секретарем приемной комиссии учебного заведения расписки о приеме документов в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования и передача расписки работнику, ответственному за прием документов – в течение 4 (четырех) минут.
      Результатом процедуры (действия) по оказанию государственной услуги по действию 3 является подписание ответственным секретарем приемной комиссии учебного заведения расписки о приеме документов в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования и передача расписки работнику, ответственному за прием документов;
      действие 4 – работник, ответственный за прием документов, выдает расписку услугополучателю о приеме документов в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования – в течение 3 (трех) минут.
      Результатом процедуры (действия) по оказанию государственной услуги по действию 4 является выдача расписки услугополучателю о получении документов.

3. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги

      7. Перечень структурных функциональных единиц (работников) услугодателя, которые участвуют в процессе оказания государственной услуги:
      1) работники, ответственные за прием документов в учебное заведение;
      2) члены приемной комиссии учебного заведения;
      3) ответственный секретарь приемной комиссии учебного заведения.
 8. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подразделениями (работниками) услугодателя в процессе оказания государственной услуги сопровождается блок-схемой согласно 
приложению 1 к Регламенту:
      действие 1 – прием и регистрация заявления от услугополучателя или законного представителя (в произвольной форме) с приложением необходимых документов работником, ответственным за прием документов учебного заведения – не более 3 (трех) минут;
      действие 2 – рассмотрение документов членами приемной комиссии учебного заведения на соответствие предъявляемым требованиям, предусмотренным 
пунктом 9 Стандарта, и передача заполненной расписки ответственному секретарю на подписание – в течение 5 (пяти) минут;
      действие 3 – подписание ответственным секретарем приемной комиссии учебного заведения расписки о приеме документов в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования и передача расписки работнику, ответственному за прием документов – в течение 4 (четырех) минут;
      действие 4 – выдача работником, ответственным за прием документов расписки услугополучателю о приеме документов в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования – в течение 3 (трех) минут.
9. Подробное описание последовательности процедур (действий), взаимодействий структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги отражается в справочнике бизнес-процессов оказания государственной услуги согласно 
приложению 2 к Регламенту. Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги размещается на интернет-ресурсеуслугодателя.

 

Приложение 1        
к Регламенту государственной 
услуги «Прием документов   
в организации технического и 
профессионального, послесреднего
образования»        

Блок-схема последовательности действий между структурными подразделениями (работниками) услугодателя с указанием длительности каждого действия

http://adilet.zan.kz/files/0816/12/943_1.jpg

Приложение 2        
к Регламенту государственной 
услуги «Прием документов   
в организации технического и 
профессионального, послесреднего
образования»        

Справочник
бизнес-процессов оказания государственной услуги

http://adilet.zan.kz/files/0816/12/943_2.jpg

 

Категория: Государственные услуги | Добавил: Станислав (23.Фев.2017) | Автор: Ахметова А.Ж.
Просмотров: 532 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Полезные ссылки