kk ru en
КМиБ
Главная » Контрольные вопросы по дисциплинам для промежуточной аттестации

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен сұрақтар тізімі

 

Мамандығы: 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқу»

Біліктілігі: 0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»

I курс студенттеріне арналған аралық аттестацияның  сұрақтар тізімі

Қазақ әдебиеті пәнінен сұрақтар тізімі

 1. А. Құнанбаев өмірі мен шығармашылығы.
 2. А. Құнанбаевтың «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Лай суға май бітпес қой өткенге» өлеңдеріне шолу жаса, философиялық мағынасы неде екенін айт.
 3. А. Құнанбаевтың «Сегіз аяқ» өлеңі, өлеңдегі афоризмге (мақал-мәтелге) айналған жолдардан мысал келтір, үзінді оқы.
 4. Абай Құнанбаевтың он жетінші, отыз екінші қара сөзі, үзінді жатқа айт
 5. Абай Құнанбаев «Ескендір» поэмасының идеясы мен тақырыбына тоқтал
 6. «Поэма» туралы айт және Абайдың Ескендр поэмасының кейіпкерлеріне сипаттама бер.
 7. Абайдың өнер-білім жайлы немесе өлең өнері жайлы бір өлеңін жатқа оқы
 8. Ж.Аймауытовтың өмірі мен шығармашылығы. Драматургиясы
 9. Ж. Аймауытов «Ақбілек» романы. Бірінші бөлім.
 10. Ж. Аймауытов «Ақбілек» романы. Кейіпкерлер галлереясы.
 11. Ә.Кекілбаевтың өмірі мен шығармашылығына шолу.
 12. Ә.Кекілбаевтың өмірі мен шығармашылығына шолу. «Аңыздың ақыры» повесі. Бірінші бөлім
 13. М.Мағауин «Шақан - шері» романы. «Бастау» бөлімі.
 14. М.Мағауин өмірі мен шығармашылығы.
 15. Ш.Айтматов «Боранды бекет» романы.
 16. Ш.Айтматов «Алғашқы ұстаз» романы.
 17. Ұ.Есдәулетов «Біз түркілерміз» шығармасы.
 18. Қ.Жұмаділов «Тағдыр» романы. Бірінші бөлім
 19. Ш. Құсайынов «Томирис» драмасы. Бірінші және екінші көрініс көрініс.
 20. Ш.Мұртаза «Тәуекел той» әңгімесі. Шығарманың жаңашылдығы.
 21. С.Сейфуллиннің өмірі мен шығармашылығы. «Көкшетау» поэмасы.
 22. С.Сейфуллин өмірі мен шығармашылығы.  «Сыр сандық» өлеңі.
 23. І. Есенберлин өмірі мен шығармашылығы.«Қаһар» романы. І, ІІ  бөлім
 24. І. Есенберлин «Қаһар» романы. ІІІ, ІY  бөлім.
 25. А.Сүлейменов «Бесатар» повесі. Кейіпкерлер әлемі.
 26. С. Елубай  «Жалған дүние» романы. Романының жанрлық ерекшелігі. Композициялық-сюжеттік желісі
 27. Қасым Аманжолов «Өзім туралы» өлеңі
 28. М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы, 1-том
 29. «Абай жолы» роман-эпопеясындағы кейіпкерлер жүйесі, Абай бейнесі
 30. М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы, 2-том
 31. Романдағы Құнанбай және әйел-аналар образы
 32. Т.Молдағалиев «Бауырлар» өлеңі
 33. М.Райымбекұлы «Көшбасшы» поэмасы
 34. Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі
 35. Эссе дегеніміз не? Мысал келтір.
 36. Эпитет, теңеу, метафора туралы не білесің? Мысал келтіріп дәлелде.
 37. Па­ро­дия, пафос туралы айт.
 38. Қара сөз, әпсана дегеніміз не? Мысалдар мен дәлелде.
 39.  Поэма, романс. Мысал келтір.
 40. Коллизия, тартыс, реализм, мысалдармен дәлелде.
 41. Роман мен эссенің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстыр. Мысалдар келтір.
 42. Хронотоп және миф туралы айт.
 43. Ғылым, ғылыми фантастика және фантастика туралы айт.
 44. Пейзаж, фабула, композиция, символ, метафора, эпитет, ассонанс жөнінде баянда.
 45. Драма, тарихи шындық, шығарманың тақырыбы жөнінде айт.
 46. Аллегория­мен ­кей­іп­теу дегеніміз не? Мысалдар келтір.
 47. Әде­би ­ағым­дар. Дас­тан ­жан­ры, жанрдың­ пай­да­ бо­луы туралы айт
 48. Ба­ян­дау,­ су­рет­теу,­ диалог, монолог – дегеніміз не.
 49. Ирония­ мен ­сатира, эпиграмма.
 50. Кең ­кө­лем­ді­ эпи­ка­лық­ жанрлар.
 51. Лириканың түрлері және лирикалық кейіпкерлер, лирикалық шегініс.
 52. Мінездеме туралы айт.
 53. Өмір­ жә­не ­көр­кем­ шын­дық.
 54. Прототип және портрет.
 55. Роман және оның түрлері.
 56. Ритори­ка­лық­ ай­шық­тау, деталь.
 57. Стиль, суреткер қиялы.
 58. Сөздің ­көп­ мағыналылығы.
 59. Сил­лабика­лық ­өлең­ жүй­есі.
 60. Сю­жет ­жә­не ­ком­по­зи­ция, полифония.
 61. Та­ри­хи­ ро­ман туралы мәлімет бер.
 62. Теңеу, литота және типтік бейне жөнінде айт.
 63. Ұй­қас. ­Абай­ ен­гіз­ген ­ұй­қас­тар.
 64. Ша­ғын­ кө­лем­ді эпи­ка­лық­ жанрлар және шежірелік эпикалық әңгіме туралы айт.
 65. Шен­дес­ті­ру, ­ба­ян­дау,­ су­реттеу. Мысалдар келтір.
 66. Шығарманың тақырыбы мен идеясы туралы айт.
 67. Фольклор,­ миф­ ту­ра­лы ­тү­сі­нік.
 68. Комедия жанры туралы айт. Юмор дегеніміз не?
 69. Әңгіме, пролог дегеніміз не?
 70. Эпилог және элипсис дегеніміз не?
 71. Эпифора, шежіре, толғау туралы айт.
 72. Ғылыми-фантастикалық жанр, фантастикалық образ туралы айт.
 73. Трагедия, трагедиялық образ дегеніміз не?
 74. Тарихи жырлар мен тарихи өлеңдер туралы айт, мысал келтір.
 75. Мақала, мотив, метафора немесе ауыстыру туралы айт.

 

Қазақ тілі пәнінен сұрақтар тізімі

 

 1. Алаш идеясы, қозғалысы, ұраны.
 2. Жаңа атаулар, ықшамдалған және төлтума сөздер емлесі.
 3. Алаш арыстары тіл туралы, тілдің адам өміріндегі орны.
 4. Кірме сөздер емлесі. Діни мазмұндағы сөздер. Игерілген кірме сөздер.
 5. Ахмет Байтұрсынұлы кім? Тіл біліміне қосқан үлесі.
 6. Будан сөздер емлесі. Аударма термині туралы не білесің?
 7. Мамандандырылған сөздер.
 8. Біріккен сөздер, тіркесті сөздер емлесі.
 9. Кітаби тіл. Кітаби тілге қатысты белгілер.
 10. Бейүндес сөздер. Сөз құрамы.
 11. Ауызекі тіл. Ауызша сөйлеу түрлері. Сөйлеу кезінде жіберілетін қателіктер.
 12. Интонация, пауза дегеніміз не? Интонация ерекшеліктері, функциясы.
 13. Тіл және мәдениет.
 14. Стиль. Стиль түрлері.
 15. Ш.Құдайбердіұлы шығармаларындағы «ар» тақырыбы.
 16. Мелодия. Ритм.
 17. Мағжан мен Жүсіпбек.
 18. Қарқындылық. Сөйлеу темпі. Тембр.
 19. Әдеби тіл және көркем әдебиет тілі.
 20. Фонетика дегеніміз не? Әліпби.
 21. Тілдік норма туралы айт.
 22. Тұрақты тіркес. Мақал-мәтел.
 23. Сөз өнері. Сөйлеу этикеті.
 24. Лексикалық, орфоэпиялық, орфографиялық норма.
 25. Әдеби тілдің қалыптасуы.
 26. Сөйлем мүшелері.
 27. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениетінің зерттелуі.
 28. Сөзжасам, сөзжасамдық тәсілдер.
 29. Шешендік өнер: тарихы, зерттеуі, пән ретінде қалыптасуы.
 30. Туынды сөз.
 31. Шешендік сөз, шешендік дау туралы айт.
 32. Сөйлем. Сөйлемнің түрлері.
 33. Сөз байланысуының түрлері.
 34. Тыныс белгілері.
 35. Миграция. Еуропамен миграциялық байланыс.
 36. Неологизм. Окказионализмдер.
 37. Зияткерлік миграция. Миграциялық үрдіс
 38. Төл сөз бен автор сөзі. Төлеу сөз.
 39. Көркем әдебиет стилі.
 40. Орфография.
 41. Көпшілік алдында сөйлейтін сөздің құрлымы.
 42. Пікірталас және оның түрлері.
 43. Мәнерлі сөйлеудің негіздері.
 44. Ойталқы, ойкөкпар, сөзталас, пікір алысу.
 45. Әңгіме және дөңгелек үстел.
 46. Тема және рема дегеніміз не?
 47. Ой айқындылығы, сөз дәлдігі, айтыс.
 48. Сыни пікірлер. Оның негізгі түрлері, жанрлық түрлері.
 49. «Мәңгілік» ел идеясы.
 50. Тіл дәлдігі.
Категория: Контрольные вопросы по дисциплинам для промежуточной аттестации | Добавил: nurgul_zg (06.Май.2021) | Автор: Айткожина-Сагатова Ш.
Просмотров: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Полезные ссылки